Brochure Maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

De VO-raad heeft een brochure gepubliceerd met de titel 'Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen'. Deze brochure biedt scholen handvatten voor het ontwikkelen van onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen, die na de Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het VO. De brochure bevat onder meer goede voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, en een overzicht van de huidige wet- en regelgeving als het om maatwerk voor deze leerling gaat. Download de brochure hier.

Artikel Les #206 mei 2018 - De docent maakt het verschil. Een pleidooi voor ontwikkeling van het ISK-onderwijs over de volle breedte

Het ISK-onderwijs kan en moet beter, stelt de Onderwijsraad begin 2017. Maar wat is beter? Het is verleidelijk om procedures in te richten en te stroomlijnen. Dat kan zeker helpen, maar raakt het belangrijkste niet te veel op de achtergrond? De kwaliteit van onderwijs hangt sterk samen met de kwaliteit van de docent. Maar over welke kwaliteiten moet nu juist een ISK-docent beschikken? Met dit artikel wil Douwe Brouwer, directeur Ithaka, een aanzet geven tot een bezinning op de ontwikkelingsrichting van de ISK’s, waarin naar zijn mening de pedagogische rol van de docent doorslaggevend is.
Artikel lezen >>

Notitie - Herbezinning Positionering

De vluchtelingenstromen in Europa gaan onmiskenbaar gevolgen hebben voor het onderwijs in Nederland. Wat betekent dit voor het onderwijs aan anderstaligen in het VO? Welke problematiek speelt er en wat vormt een mogelijke oplossing?
Notitie lezen >>

Convenanten

De Nuovo Scholengroep en Ithaka Internationale Schakelklassen zijn met gemeentes, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in de regio een samenwerking overeengekomen rondom de ISK als regionale voorziening.

Convenant gemeentes bekijken >>

Convenant met schoolbesturen bekijken >>